پرش به محتوا

شبکه یاری کودکان کار

شبکه مجموعه ای ازسازمان های غیردولتی همسو است که براساس اهداف مشترک ودر یک ساختار دمکراتیک به صورت داوطلبانه و آزادانه در اجرای برنامه های مشخص و با در نظر گرفتن استقلال فردی و سازمانی، با یکدیگر همکاری و مشارکت دارند.

شبکه یاری کودکان کار به این علت یک ضرورت است که تعداد کودکان و نوجوانان آسیب دیده ودر معرض آسیب به دلایل اقتصادی و اجتماعی در بیشتر کشورهای جهان، به استناد آمارهای سازمان های بین المللی روبه افزایش است و سازمان های غیر دولتی، به تنهایی نمی توانند پاسخگوی نیازهای کودکان باشند در حالی که شبکه با اتکا به قدرت اعضای خود می تواند در کاهش آسیب ها و کمک به کودکان و نوجوانان، مؤثر باشد.

شبکه یاری با هدف اصلی و بلند مدت محو کامل کار کودکان و اهداف میان مدت و کوتاه مدت زیر فعالیت می کند:
– انجام حمایت های قانونی، آموزشی، اجتماعی، عاطفی، روانی و بهداشتی از کودکان کار و خیابان
– کمک به ساماندهی درست کودکان کار و خیابان
– تلاش در راه کاهش کار کودکان
– آموزش و توانمندسازی کودکان کار و خانواده های آنان
– حمایت های قانونی، حمایت های عاطفی- روانی – اجتماعی، حمایت های مالی بدون پرداخت مستقیم کمک های مالی به کودکان کار یا خانواده های آنان، حمایت های مشاوره ای، حمایت های شغلی و …
– مشارکت دراداره امور، نظارت وارزشیابی و تدوین واجرای برنامه های آموزشی مراکز حمایتی کودکان کار
– مشارکت در پژوهش، اطلاع رسانی، هم آهنگی و ارتباطات
– ایجاد هم آهنگی بین سازمانهای عضو شبکه در ارتباط با اجرای برنامه های مناسب برای کودکان کار و خانواده های آنان با تاکید براستقلال اعضای شبکه
-برگزاری برنامه های اجرایی